Cyfraith Busnes Amaethyddiaeth

Gogledd Cymru a Chaer


Caffaeliadau a gwerthu fferm a thir: –

Rydym yn ymdrin â gwerthiannau a phryniannau a gytunwyd yn breifat rhwng partïon neu a drafodwyd trwy asiant Tir trwy gytundeb preifat, tendr neu ocsiwn. Gall trafodion amrywio o stribed bach o dir i werthu neu brynu fferm gyfan. Weithiau mae ffermydd yn cael eu rhannu trwy Weithrediad Rhaniad. Efallai y bydd gan y tir y potensial o gael ei ddatblygu hefyd ac felly efallai y byddwch am wneud darpariaethau ar gyfer y dyfodol. Gyda holl drafodion tir mae angen rhoi ystyriaeth i unrhyw grantiau neu gynlluniau. Mae pob trafodiad yn wahanol ac rydym wedi datblygu enw da a chadarn am ddarparu cyngor cyfreithiol rhagweithiol a gwybodus. Rydym bob amser yn anelu at ddarparu gwasanaeth cyflym a hyblyg yn dibynnol ar eich anghenion a’ch gofynion.

Tenantiaethau amaethyddol, cytundebau pori a thrwyddedau: –

Rydym yn cynnig cyngor, arweiniad ac atebion cyfreithiol ar amrywiaeth o faterion busnes fferm gan gynnwys Tenantiaethau Busnes Fferm, Tenantiaethau Deddf Daliadaeth Amaethyddol (i gynnwys olyniaeth ar farwolaeth ac ymddeoliad), cytundebau pori a thrwyddedau. Mae’n hanfodol bod cytundebau yn ysgrifenedig ac yn adlewyrchu eich anghenion busnes. Mae’n bwysig adolygu materion yn arbennig wrth edrych ar gynllunio olyniaeth a’r canlyniadau ar farwolaeth sy’n ymwneud â threth Etifeddu. Os gofynnir i chi arwyddo rhywbeth, rydych bob amser angen cyngor cyfreithiol cyn llofnodi.

Llesfreintiau: –

P’un ai cytunwyd ar hawliau tramwy gosod neu ddefnyddio gwasanaethau, mae’n bwysig bod materion yn cael eu cofnodi mewn Gweithred. Rydym yn cynghori ar amrywiaeth o Weithredoedd sy’n ymwneud â gosodiadau gwasanaeth ar eich tir ar gyfer prosiectau trydan, nwy, dŵr, telathrebu a phrosiectau ynni adnewyddadwy. Gallwn hefyd gynghori os yw hawliau wedi eu caffael trwy ddefnydd hir.

Sioned McGlory

Sioned McGlory

Cyfreithwraig Cynorthwyol
Buying and Selling Property
Find out more
David Spalding

David Spalding

Cyfreithiwr
Commercial Property
Find out more
Mark Evans Director

Mark Evans

Gyfarwyddwr
Agriculture, Buying and Selling Property
Find out more
Ben Whiting

Ben Whiting

Cyfreithiwr
Buying and Selling Property
Find out more
Lucienne is a consultant solicitor in our business department.

Lucienne Sutton

Cyfreithiwr Ymgynghorol
Commercial Property
Find out more
Ian Lewis Director

Ian Lewis

Gyfarwyddwr
Commercial Property, Buying and Selling Property
Find out more
Gerallt Hughes

Gerallt Hughes

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property, Employment Law
Find out more
John Partington

John Partington

Gyfarwyddwr
Dispute Resolution
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back