Cyfraith Busnes Amaethyddiaeth

Gogledd Cymru a Chaer


Caffaeliadau a gwerthu fferm a thir: –

Rydym yn ymdrin â gwerthiannau a phryniannau a gytunwyd yn breifat rhwng partïon neu a drafodwyd trwy asiant Tir trwy gytundeb preifat, tendr neu ocsiwn. Gall trafodion amrywio o stribed bach o dir i werthu neu brynu fferm gyfan. Weithiau mae ffermydd yn cael eu rhannu trwy Weithrediad Rhaniad. Efallai y bydd gan y tir y potensial o gael ei ddatblygu hefyd ac felly efallai y byddwch am wneud darpariaethau ar gyfer y dyfodol. Gyda holl drafodion tir mae angen rhoi ystyriaeth i unrhyw grantiau neu gynlluniau. Mae pob trafodiad yn wahanol ac rydym wedi datblygu enw da a chadarn am ddarparu cyngor cyfreithiol rhagweithiol a gwybodus. Rydym bob amser yn anelu at ddarparu gwasanaeth cyflym a hyblyg yn dibynnol ar eich anghenion a’ch gofynion.

Tenantiaethau amaethyddol, cytundebau pori a thrwyddedau: –

Rydym yn cynnig cyngor, arweiniad ac atebion cyfreithiol ar amrywiaeth o faterion busnes fferm gan gynnwys Tenantiaethau Busnes Fferm, Tenantiaethau Deddf Daliadaeth Amaethyddol (i gynnwys olyniaeth ar farwolaeth ac ymddeoliad), cytundebau pori a thrwyddedau. Mae’n hanfodol bod cytundebau yn ysgrifenedig ac yn adlewyrchu eich anghenion busnes. Mae’n bwysig adolygu materion yn arbennig wrth edrych ar gynllunio olyniaeth a’r canlyniadau ar farwolaeth sy’n ymwneud â threth Etifeddu. Os gofynnir i chi arwyddo rhywbeth, rydych bob amser angen cyngor cyfreithiol cyn llofnodi.

Llesfreintiau: –

P’un ai cytunwyd ar hawliau tramwy gosod neu ddefnyddio gwasanaethau, mae’n bwysig bod materion yn cael eu cofnodi mewn Gweithred. Rydym yn cynghori ar amrywiaeth o Weithredoedd sy’n ymwneud â gosodiadau gwasanaeth ar eich tir ar gyfer prosiectau trydan, nwy, dŵr, telathrebu a phrosiectau ynni adnewyddadwy. Gallwn hefyd gynghori os yw hawliau wedi eu caffael trwy ddefnydd hir.

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back