Masnachol a Chorfforaethol

Wrecsam, Caer, Llanrwst


  • Dogfennau busnes cyffredinol ac arbenigol o bob math, gan gynnwys amodau gwerthu a chyflenwi, contractau ar gyfer gwasanaethau a chytundebau masnachfraint;
  • Cytundebau partneriaeth a chyfranddalwyr;
  • Ffurfio cwmnïau, addasiadau i erthyglau, prynu/gwerthu cyfrannau a chyngor corfforaethol cyffredinol;
  • Prynu / gwerthu / uno busnesau a chytundebau prynu / gwerthu asedau;

Dogfennau Busnes

Gallwn gynorthwyo wrth ddarparu dogfennau masnachol amrywiol i gyd-fynd â’ch angen. Ein amcan yw eich galluogi i redeg busnes llwyddiannus ac rydym yn gweithio gyda chi i nodi pwrpas y ddogfen er mwyn darparu cytundebau wedi’u teilwra. Mae gennym ystod eang   o brofiad o ran darparu telerau ac amodau ar gyfer cyflenwyr annibynnol a chwmnïau mwy, yn ogystal â chontractau ar gyfer gwasanaethau, cytundebau dosbarthu a chytundebau masnachfraint. Bydd ein tîm yn rhoi atebion ymarferol i chi er mwyn gwella’ch perthnasau busnes.

Partneriaethau a Chyfranddalwyr

Gallwn ddarparu cytundebau pwrpasol er budd y ffordd y gweinyddir eich busnes. Efallai y bydd llawer o resymau pam yr hoffech gael cytundeb mewn lle, gan gynnwys diogelu buddiannau’r rheiny sy’n dal lleiafrif yn ogystal â nodi’r ffordd y delir ag agweddau ymarferol rheolaeth mewnol cwmnïau. Mae Cytundebau Partneriaeth a Chyfranddalwyr hefyd yn allweddol wrth reoli hawliau a chyfrifoldebau’r holl bartïon; rydym yn gweithio gyda chi i ddarparu cytundeb sy’n gweithio i’ch busnes.

Ffurfio Cwmni

Gall Cychwyn Cwmni fod yn gymhleth, gallwn gynghori ar bob math o fentrau busnes a chynorthwyo i ymgorffori’r cwmni. Byddwn yn dileu’r cur pen o sicrhau eich bod wedi cydymffurfio â’r holl ofynion angenrheidiol, a delio â chofrestru dogfennau yn Nhŷ’r Cwmnïau. Rydym yn gweithio yn unol â’ch anhenion busnes i’ch cyflenwi gyda cwmni sydd ar waith ac yn osgoi’r angen am newidiadau yn nes ymlaen. Rydym hefyd yn gallu rhoi cyngor ar Erthyglau Cymdeithas a darparu erthyglau diwygiedig neu wedi’u pwrpasu i gyd-fynd ag anghenion eich busnes.

Rydym hefyd yn gallu darparu cyngor cyffredinol ymarferol i’ch busnes a gallwn gwblhau’r gofynion angenrheidiol ar gyfer dileu cyfarwyddwyr, newid cyfeiriad cofrestredig a diwygio erthyglau.

Prynu a Gwerthu Busnes

Mae gennym brofiad o weithredu dros gleientiaid sy’n prynu a gwerthu busnesau trwy gyfrwng asedau a chyfranddaliadau. Wrth weithredu rydym yn ymgymryd â diwydrwydd dyladwy priodol a drafftio’r dogfennau angenrheidiol i alluogi cwblhau’r trafodiad yn ddi-drafferth. Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr Eiddo Masnachol a Chyflogaeth er mwyn darparu’r cyngor ymarferol priodol i’ch arwain trwy’ch gwerthiant neu’ch pryniant.

Rydym hefyd yn gallu cynorthwyo i brynu’r cyfranddaliadau lle bo hynny’n briodol a darparu cyngor sy’n addas i’ch cwmni.

Gwenno Price-Jones

Gyfarwyddwr
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more

Stephen Foote

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Civil Litigation
Find out more

David Spalding

Cyfreithiwr
Commercial Property
Find out more

Gerallt Hughes

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property, Employment Law
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back