Datrys Anghydfod

Gogledd Cymru a Chaer


  • Torri cytundeb
  • Esgeulustod proffesiynol
  • Anghydfodau partneriaeth / cyfranddalwyrs
  • Anghydfodau eiddo, gan gynnwys anghydfodau prydles, ailfeddiannu, tresmasu;
  • Adennill dyledion
  • Anghydfodau adeiladu

torri cytundeb

Rydym yn cynghori ar bob math o gytundeb a byddwn yn cynorthwyo gyda drafftio contractau ac yn ystyried contractau a ddrafftir gan eraill. Pan fydd materion yn codi, byddwn yn eich cynorthwyo i drafod a ddehongli contractau ac ar ddilysrwydd y gwahanol gymalau. Byddwn yn eich cynghori ynghylch cyfryngu a mathau eraill o ddatrys anghydfodau a phroses y llys os bydd angen achos llys i ddatrys materion rhyngoch chi

esgeulustod proffesiynol

Gallwn eich cynorthwyo gyda hawliad yn erbyn gweithiwr proffesiynol sydd â’i waith wedi gostwng o dan y safon ddisgwyliedig ac o ganlyniad eich bod wedi dioddef colled. Gallai hyn gynnwys cyfreithwyr, cyfrifwyr, syrfewyr neu unrhyw weithiwr proffesiynol arall a gyfarwyddwyd gennych chi os yw ei wasanaeth wedi bod yn annerbyniol yn eich barn chi. Byddwn yn ymchwilio’n llawn i’ch cŵyn yn erbyn y gweithiwr proffesiynol ac yn eich cynghori ar y ffordd ymlaen mewn perthynas â llythyr hawliad, defnyddio dull datrys anghydfod arall lle bo hynny’n bosib ac achosion llys lle bo angen.

anghydfodau partneriaeth / cyfranddalwyr

Weithiau bydd y berthynas rhwng unigolion sy’n ymgymryd â pherthynas fusnes gyda’i gilydd yn chwalu ac mae angen cyngor ynglŷn â sut i ryddhau eich hun o’r sefyllfa honno ar y telerau gorau, heb achosi rhagfarn i unrhyw fenter busnes yn y dyfodol. Mae gennym yr arbenigedd i roi cyngor llawn i chi yn hyn o beth a darparu gwasanaeth cyflawn i gynnwys y broses  llys os oes angen.

anghydfodau eiddo, gan gynnwys anghydfodau prydles, ailfeddiannu, tresmasu;

Mae gennym lawer o flynyddoedd o brofiad rhyngom sy’n ein galluogi i gefnogi’n llawn unrhyw hawliad yr hoffech ei gyflwyno neu unrhyw hawliad yr ydych yn ei wynebu. Mae’n hollbwysig eich bod yn dod ag unrhyw anghydfod at sylw eich cyfreithiwr cyn gynted â phosibl i’n galluogi ni i’ch cynghori yn brydlon, gyda’r gobaith y bydd materion yn cael eu datrys trwy drafodaeth. Byddwn yn eich cynghori ynghylch goblygiadau costau pob gweithred arfaethedig a gweithredu ar eich cyfarwyddiadau unwaith y byddwch wedi cael y cyfle i ystyried yn llawn y cyngor cynhwysfawr a ddarparwn

adennill dyledion

Ym aml mae gan gwmnïau, partneriaethau a masnachwyr unigol gleientiaid neu gwsmeriaid nad ydynt yn fodlon talu am y gwasanaeth a roddwyd iddynt. Gallwn ddelio â materion o’r fath yn brydlon ac yn effeithiol, a’ch rhyddhau i wneud yr hyn a wnewch orau – rhedeg eich busnes.

anghydfodau adeiladu

Mae’r anghydfodau hyn yn aml iawn yn cynnwys materion cymhleth o fanylion cwantwm a manylion  technegol. Mae gennym y profiad i roi cyngor llawn i chi o gychwyn unrhyw anghydfod o’r fath.

Cysylltwch â Allington Hughes

am ein gwasanaethau Datrys Anghydfodau


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back