DATRYS ANGHYDFOD

Gogledd Cymru a Chaer


Mae gan ein tîm datrys anghydfod/Cyfraith sifil brofiad helaeth a fagwyd dros flynyddoedd lawer o weithredu ar gyfer cleientiaid sy’n rhan o anghydfodau sifil. Gallwn weithredu ar gyfer cleientiaid preifat a masnachol ac mae gennym arbenigedd penodol mewn anghydfodau ffermio. Ni yw Cwmni Panel Gogledd Cymru ar gyfer yr NFU ac mae hyn, sy’n golygu proses asesu drwyadl, ynghyd â’n Safon Ansawdd Cymdeithas y Cyfreithwyr a’n henw da yn y maes hwn yn golygu y gallwn gynnig gwasanaeth trylwyr a di-dor i gleientiaid er mwyn bodloni eu hanghenion unigol.

Gallwn gynorthwyo gyda’r meysydd canlynol fel enghraifft:

  • Materion defnyddwyr ac anghydfodau cytundeb e.e. anhawsterau gyda nwyddau neu wasanaethau wedi eu prynu/gwerthu
  • Anghydfodau tir a therfyn gan gynnwys hawliau tramwy a pherchnogaeth tir
  • Anghydfodau rhwng landlordiaid a thenantiaid
  • Cyfryngu
  • Esgeulustod – gan gynnwys esgeulustod proffesiynol
  • Methdaliad
  • Cytundebau tai
  • Anghydfodau profiant
  • Adennill dyledion

Gallwn eich cynghori ar bob agwedd o’ch achos mewn ffordd gyfeillgar, broffesiynol a chydwybodol. Rydym yn mynychu’r llys yn rheolaidd ac hefyd yn rhoi darlithoedd i weithwyr proffesiynol yn ein meysydd arbenigedd. Gallwn hefyd gynorthwyo gyda chyfryngu a chyflafareddu lle bo’n briodol i sicrhau bod eich achos yn cael ei drin yn y modd a’r amser mwyaf cost effeithiol â phosib. Gallwn ddelio â’ch achos o’r dechrau i’r diwedd neu gynnig pecynnau pwrpasol yn dibynnu ar y gwaith rydych yn gofyn i ni ymdrin ag ef.

Os ydych yn ansicr os gallwn eich cynorthwyo gyda’ch achos penodol, rhowch alwad i ni a gallwn gadarnhau’n gyflym ichi sut y gallem helpu.

Gwasanaeth Landlordiaid Preifat


Gyda mwy o ddeddfwriaeth yn rhoi pwysau ar landlordiaid preifat i gael trefn ar eu polisïau a’u gweithdrefnau, rydym wedi creu gwasanaeth ffî sefydlog sylfaenol ar gyfer eich holl anghenion. Mae bellach yn bwysicach nag erioed i sicrhau eich bod yn trin eich portffolio eiddo yn y ffordd gywir, ac ni ellir tanbrisio pwysigrwydd sicrhau fod dogfennau a gweithdrefnau’n gadarn.

Gallwch ffonio 0800 1 22 33 81 neu e-bostio [email protected] i gysylltu’n uniongyrchol â aelod o’n tîm Landlordiaid Preifat gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Alison Stace

Managing Director
Dispute Resolution, Landlord and Tenant, Mediation
Find out more
Gwenno Price Jones Director

Gwenno Price-Jones

Director
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more

John Partington

Director
Dispute Resolution
Find out more

Karl Beckett TEP

Director
Will Trusts and Probate, Powers of Attorney
Find out more

Melissa Bramwell

Associate
The Business Department, Employment Law, Personal Injury
Find out more

Stephen Foote

Associate
Civil Litigation
Find out more

Tracey Powell

Associate
Landlord and Tenant, Dispute Resolution
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

am ein gwasanaethau Datrys Anghydfodau


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back