YSGARU A GWAHANU

Gogledd Cymru a Chaer


Yn Allington Hughes, rydym yn deall gall y profiad o wahanu ac ysgaru fod yn amser emosiynol iawn.  Ein nôd yw arwain ein cleientiaid trwy’r broses gyda’r isafswm o ddrama a diogelu buddiannau emosiynol ac ariannol ein cleientiaid tra’n dod â’r mater i ben yn gyflym.

CYNNIG YMGYNGHORIAD FFî SEFYDLOG


Mae’r tîm Cyfraith Teulu wedi creu gwasanaeth i ddarparu cyngor a llythyr cyngor i ddilyn am ffî gynhwysol o £250.

Mae’r tîm Cyfraith Teulu yn Allington Hughes hefyd yn ailgyflwyno cynllun blaenorol i ddod â cyngor cyfreithiol o’r ansawdd uchaf i chi, ar gyfradd rhagarweiniol rhesymol iawn.

Bellach, gallwch gael ymgynghoriad cychynnol o 30 munud gydag un o’n harbenigwyr Cyfraith Teulu, ynghyd â llythyr i ddilyn yn manylu ar y cyngor a ddarperir a’r camau nesaf a awgrymir, am un ffî o £250. I gymeryd mantais o’r cynnig hwn, argraffwch y daleb hon, ffoniwch y rhif a ddarperir ar y daleb i wneud apwyntiad ac yna dewch  â’r daleb gyda chi i’ch cyfarfod.

Mae gennym dîm gyda phrofiad helaeth ym mhob un o’r meysydd ysgaru canlynol:

  • Ysgariad anghymleth
  • Cyllid ar ysgariad – gan gynnwys setliad gwerth net uchel
  • Diddymu Partneriaethau Sifil
  • Cytundebau Cyn-Briodas
  • Cytundebau Wedi-Priodas
  • Cytundebau Gwahanu
  • Cyfryngu
  • Cyfraith Gydweithredol
  • Anghydfodau Eiddo
  • Darpariaeth ar gyfer Plant

Gellir cynnig yr holl wasanaethau uchod ar sail ffî sefydlog, sy’n golygu bod y costau sy’n gysylltiedig ag ysgariad yn cael eu harddangos o flaen llaw heb unrhyw gostau cudd.

I wneud defnydd o’n cynnig taleb £250, trefnwch apwyntiad trwy’r ffurflen gyswllt isod neu dros y ffôn, nodwch yr hoffech chi ddefnyddio’r cynnig taleb, a gadewch y gweddill i ni.

Grisial Llewelyn

Director
Family Law, Divorce
Find out more
Gwenno Price Jones Director

Gwenno Price-Jones

Director
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more

Justine Reynolds

Associate
Family Law, Divorce
Find out more

Kelly Griffiths

Solicitor
Family Law
Find out more

Cysylltwch âg Allington Hughes

Am ragor o wybodaeth am ein Gwasanaethau Ysgariad a Gwahanu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back