CYFREITHWYR CWÊST

Cynrychiolwyr ar draws Gogledd Cymru a Swydd Gaer


Nid yw’r amser yn dilyn marwolaeth aelod o’r teulu yn gyfnod hawdd. Os dywedir wrthych y bydd angen Cwêst i edrych ar y digwyddiadau a arweiniodd at y farwolaeth gall hyn wneud y broses yn anodd iawn. Fodd bynnag, mae’r Cwêst yn weithdrefn bwysig iawn i aelodau’r teulu gan y gall archwilio ac ateb nifer o gwestiynau’r teulu am yr hyn a ddigwyddodd yn yr amser yn arwain at y farwolaeth.

Yn Allington Hughes, rydym yn hynod ymwybodol o ba mor anodd y gall y broses fod a dyna pam y mae’n ddoeth gofyn am gyngor ac arweiniad gan gyfreithiwr arbenigol a all nid yn unig eich cynghori ynghylch y gyfraith yn y maes hwn a’r weithdrefn sy’n gysylltiedig â Llys y Crwner ond hefyd gall eich cefnogi trwy’r broses. Gall cyfreithiwr hefyd sicrhau bod y cwestiynau yr hoffech eu gofyn yn cael eu hateb yn ystod y Cwêst.

Rydym wedi bod yn cynghori ein cymuned leol ers dros 190 o flynyddoedd ac rydym yn ymfalchïo mewn bod yn arbenigwyr yn ein maes tra hefyd yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad â ni. Gall hyn fod yn hynod o bwysig ar adeg mor emosiynol.

Beth yw Cwêst?

Cwêst yw’r weithdrefn ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth, a gynhelir yn gyhoeddus.

Er bod Cwêst yn cynhyrchu dyfarniad, nid yw’n dreial. Mae’n ymchwiliad i ganfod ffeithiau gan Grwner, a gellir ei gynnal gyda rheithgor neu hebddo.

Os ydych chi’n rhan o’r system cwêst, yna mae gwybod cyfyngiadau cwêst yn bwysig. Ni all cwêst wneud casgliadau o ran atebolrwydd sifil neu droseddol, ond bydd yn archwilio’r ffeithiau a allai gael effaith ar unrhyw atebolrwydd sifil neu droseddol yn y dyfodol.

Pwrpas cwêst yw sefydlu atebion i bedair cwestiwn allweddol:

  1. Pwy oedd rhywun?
  2. Ble bu nhw farw?
  3. Pryd bu nhw farw?
  4. Beth arweiniodd i’w marwolaeth?

Nid yw’r system cwêst yn ceisio sefydlu pwy oedd yn gyfrifol am y marwolaeth.

Pryd mae Cwêstau’n digwydd?

Mae adran 1 Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 yn nodi y dylai Uwch Grwner, cyn gynted ag y bo’n ymarferol, gynnal ymchwiliad i farwolaeth unigolyn os oes gan y Crwner reswm dros amau ​​bod yr ymadawedig wedi marw’n dreisgar neu’n annaturiol, bod achos y marwolaeth yn anhysbys, neu bu i’r ymadawedig farw tra’n y ddalfa neu fel arall yg nhadwriaeth y wladfa. Felly, mae’r ddeddfwriaeth hon yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar Uwch Grwner yr ardal berthnasol i ymchwilio i farwolaeth dan unrhyw un o’r amgylchiadau hyn.

Pryd dylid rhoi gwybod i’r Crwner am farwolaeth?

Yn dechnegol, gall unrhyw un roi gwybod am farwolaeth i Grwner ond yn bennaf bydd yr adroddiadau yn dod oddi wrth weithwyr proffesiynol meddygol yr Heddlu. Fodd bynnag, gall teulu roi gwybod am farwolaeth rhywun os oes ganddynt bryderon am eu gofal a’u triniaeth cyn eu marwolaeth.

Oes rhaid i mi gael fy nghynrychioli yn ystod Cwêst?

Yn fyr, na. Bydd y Crwner yn cynnal gwrandawiad y cwêst a bydd yn gofyn y mwyafrif o unrhyw gwestiynau i’r tystion. Fodd bynnag, fel person â diddordeb, mae gennych hawl i ofyn eich cwestiynau eich hun. Efallai yr hoffech ofyn am gyngor ynglŷn â hyn a hyd yn oed cael eich cynrychioli yn ystod y gwrandawiad er mwyn sicrhau bod pob cwestiwn perthnasol yn cael ei ofyn i unrhyw dystion, a sicrhau eich bod chi’n fodlon bod unrhyw faterion rydych wedi bod yn pryderu amdanynt wedi cael eu harchwilio.

Cyllid

Dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn bydd Cymorth Cyfreithiol ar gael i aelodau’r teulu, felly byddwn bob amser yn trafod y costau tebygol sy’n gysylltiedig â chynrychiolaeth gyfreithiol a gallwn hefyd deilwra pecyn o gyngor sy’n addas ar gyfer eich cyllideb. Gallwn ddarparu cyngor cychwynnol yn unig, bod wrth law trwy gydol y weithdrefn sy’n arwain at y Cwêst i roi cyngor a chymorth parhaus i chi neu gallwn ddarparu pecyn cyflawn o gyngor a chynrychiolaeth i chi yn y Cwêst ei hun. Mewn rhai achosion, gallwn weithio ar y cyd â Bargyfreithiwr arbenigol i’ch cynrychioli.

Ian Barnes

Director
Criminal Law
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chynrychiolaeth Cwêst


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back