Gwasanaethau Landlordiaid a Thenantiaid

Wedi'i leoli yn Wrecsam, Caer a Llanrwst


Gyda mwy o ddeddfwriaeth yn rhoi pwysau ar landlordiaid preifat i gael eu materion mewn trefn, rydym wedi creu gwasanaeth ffî sefydlog sylfaenol i gwmpasu eich holl anghenion.

Mae Allington Hughes yn un o’r ychydig ddarparwyr cyngor arbenigol ar gyfer Landlordiaid a Thenantiaid. Ni yw’r unig gwmni  o Gyfreithwyr preifat yn Wrecsam sydd wedi derbyn cytundeb i ddarparu cymorth cyfreithiol ar Faterion Tai. Yn amodol ar brofion modd, gallwn gynghori a chynorthwyo cleientiaid a ariennir yn gyhoeddus o dan y Cynllun Cymorth Cyfreithiol a gallwn ddarparu tystysgrif ariannu llawn ar gyfer achosion llys.

Gallwn gynorthwyo ym mhob sefyllfa  Landlord neu Denant, o Ddyled i Gyngor Ariannol gydag ystod eang o brofiad yn y materion canlynol;

  • Meddiant o’r cartref (gan gynnwys meddiant morgais sy’n cael ei gyfeirio ato nawr fel dyled gan y Gymdeithas Cymorth Cyfreithiol);
  • Dadfeddiant o’r cartref (gan gynnwys troi allan anghyfreithlon);
  • Ceisio atgyweiriadau i lety rhent lle mae’r adferiad yn peri risg ddifrifol i niwed neu iechyd a diogelwch;
  • Cymorth digartrefedd ar gyfer pobl sy’n ddigartref neu sydd dan fygythiad o ddigartrefedd;
  • Gwaharddebau o dan Ddeddf Amddiffyn rhag Aflonyddu 1997 yng nghyd-destun materion tai a ASBO yn y Llys Sirol.

Alison Stace

Managing Director
Dispute Resolution, Landlord and Tenant, Mediation
Find out more
Gwenno Price Jones Director

Gwenno Price-Jones

Director
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more

John Partington

Director
Dispute Resolution
Find out more

Tracey Powell

Associate
Landlord and Tenant, Dispute Resolution
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back