Cyfryngu a Chyfraith Gydweithredol

Yng Ngogledd Cymru a Chaer


Cyfryngu

Mae’r Cyfarwyddwr a’r Gweithredydd Cyfreithiol Siartredig Alison Stace yn Gyfryngwr Achrededig.  Gall Alison weld cleientiaid yn ein swyddfeydd yn Wrecsam, Caer a Llanrwst ar gyfer materion sifil.

Mae cyfryngu yn ffordd allweddol o leihau costau cyfreithiol, a bydd yn lleihau difrod emosiynol yn ogystal â’r difrod ariannol i unigolion o ganlyniad i achosion Llys hir.  Gyda ffioedd llys yn cynnyddu’n sylweddol yn ddiweddar nid yw’n syndod bod mwy a mwy o bobl yn dewis symud ymlaen â materion drwy gyfryngu.

Os hoffech gael gwybodaeth pellach am gyfryngu ac sut y gall cyfryngu fod o ddefnydd yn eich achos chi, rydym wedi creu dogfen cwestiynau cyffredin a all gael ei lawrlwytho isod.

Os hoffech drafod y defnydd o gyfryngu yn eich achos chi, cysylltwch ag Alison Stace ar 01978 291 000 neu e-bostioch [email protected]

Cyfraith Cydweithredol

Nôd Cyfraith Cydweithredol yw datrys anghydfodau priodasol heb ddefnyddio’r Llys.  Mae cyfres o gyfarfodydd rhwng y partïon a’u cynrychiolwyr cyfreithiol yn digwydd, gyda’r bwriad o ddod i gytundeb.  Yna caiff y cytundeb ei gyflwyno i’r Llys i’w gymeradwyo a’i ymgorffori mewn Gorchymyn Cydsynio.  Os na fydd cytundeb yn bosibl, mae’n rhaid i’r partïon geisio Cyfreithwyr newydd cyn cychwyn unrhyw achos Llys.  Mae’r broses hon ond yn addas mewn achosion lle mae’r ddau barti wedi ymrwymo i ddatrys eu hanghydfod ariannol mewn modd nad yw’n wrthwynebus.

Gall Cyfraith Gydweithredol wneud ysgariad yn broses llawer mwy adeiladol, ac yn llai dirdynnol.  Gall fod o fudd arbennig i’r rhai sydd a phlant gan fod rhaid iddynt barhau i gael perthynas y tu hwnt i’r ysgariad.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn Cyfraith Teulu, roedd Rachel Wynn Jones ymhlith y pedwar Cyfreithiwr cyntaf yng Ngogledd Cymru i hyfforddi ar gyfer Cyfraith Gydweithredol.

Os hoffech drafod y defnydd o Gyfraith Gydweithredol yn eich achos chi, cysylltwch â Rachel Wynn Jones ar 01978 291 000 neu e-bostiwch [email protected]

Cysylltwch âg Allington Hughes

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau Cyfryngu a Cyfraith Cydweithredol


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back