Ian Barnes

Cyfarwyddwr


Ymunodd Ian â Allington Hughes yn 2007 ar ôl graddio o Brifysgol Cymru, Aberystwyth gyda gradd yn y Gyfraith. Aeth ymlaen wedyn  i astudio yng Ngholeg y Gyfraith yng Nghaer.

Mae Ian yn gweithio yn ein Hadran Droseddol ac mae’n darparu cyngor a chymorth yn yr orsaf heddlu a’r Llysoedd Ynadon.  Mae hefyd yn Gyfreithiwr-Eiriolwr mewn Llysoedd Troseddol Uwch ac mae’n gallu cynrychioli cleientiaid yn Llys y Goron a’r Llys Apêl.

Dyrchafwyd Ian i fod yn Brif Gyfreithiwr y cwmni yn 2014.

Mae Ian yn ymdrin â phob math o waith troseddol e.e.  lladrad, ymosodiadau, troseddau trefn gyhoeddus yn ogystal â honiadau mwy difrifol megis cyflenwi cyffuriau a threisio. Mae wedi cynrychioli pobl mewn perthynas â throseddau rheoleiddiol sy’n ymwneud ag ymchwiliadau gan Gyfoeth Naturiol Cymru (Asiantaeth yr Amgylchedd gynt) mewn perthynas â thramgwyddau dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd.

Mae hefyd yn delio ag erlyniadau moduro megis gyrru’n rhy gyflym, gyrru yn ddiofal, yfed a gyrru ynghyd â dadlau achosion caledi eithriadol a all arwain at gleientiaid yn cadw eu trwyddedau gyrru mewn rhai achosion arbennig.

Mae Ian yn mwynhau technegolaethau’r gyfraith ac mae wedi cyflwyno achos Adolygiad Barnwrol yn erbyn Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS), gan ei fod yn anghytuno â’r ffordd yr oedd achos yn cael ei erlyn. Dadleuodd fod yr achos yn annheg ac felly’n anghyfreithlon. Unwaith y bu’r achos gerbron yr Uchel Lys, newidiodd y CPS y ffordd yr oedd yr achos yn cael ei erlyn, ac roedd hyn yn cywiro’r annhegwch. Mae ganddo arbenigedd mewn ymchwiliadau twyll budd-daliadau ac erlyniadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac Awdurdodau Lleol. Mae’n gallu rhoi cyngor mewn Cyfweliad dan Rybudd ynghylch gordaliad budd-daliadau (h.y. Budd-dal Tai, Budd-dal Treth Cyngor, Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) ac unrhyw fudd-daliadau eraill).

Mae Ian yn Gyfreithiwr Dyletswydd cymwys ac yn aelod o Gynllun Cyfreithwyr Dyletswydd Gorsafoedd Heddlu a llysoedd lleol. Mae hyn yn caniatáu iddo ddarparu cyngor cyfreithiol annibynol, rhad ac am ddim ar gyfer pobl sy’n cael eu cadw yn Gorsafoedd Heddlu a darparu cyngor, cymorth a chynrychiolaeth i Ddiffynyddion nas cynrychiolir yn y Llys.

Gallwch gysylltu ag Ian Barnes ar 01978 291000 neu drwy e-bost [email protected]