Cyfreithwyr Cyfraith Teulu

Wedi'u lleoli yng Ngogledd Cymru a Chaer


Mae ein tîm cyfraith teulu helaeth yn cynnwys cyfreithwyr gydag enwau da dros ben sy’n cyfuno brwdfrydedd ieuenctid gyda degawdau o brofiad. Mae pob aelod yn arbenigo ymhellach mewn meysydd megis Ysgariad, Materion Plant, Ysgariad Gwerth Net Uchel a llawer mwy fel y gwelir isod.

Mae gennym hefyd gytundeb gyda’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol. Er bod Cymorth Cyfreithiol wedi’i gyfyngu’n ddifrifol o fis Ebrill 2013 mae’n parhau i fod ar gael mewn rhai amgylchiadau arbennig. Gallwn hefyd gynnig amrywiaeth o gynlluniau talu, rhai ffîoedd sefydlog a gosod nenfydau ffîoedd. Rydym yn hapus i drafod eich opsiynau ar sail unrhyw rwymedigaeth. Gallwch edrych os ydych yn gymwys i gael Cymorth Cyfreithiol yma; www.gov.uk/check-legal-aid

  • Ysgariad a / neu wahanu
  • Cyllid ar ysgariad neu wahanu
  • Materion plant
  • Cyfraith gydweithredol
  • Cyfryngu
  • Cam-drin domestig a gwaharddebau

Ar gyfer Ysgariad a Materion Ariannol, Justine Reynolds â hi, ac yn yr un modd mae hi yn arbenigo mewn materion ariannol yn dilyn chwalu perthynas ac mae ganddi brofiad o ddelio ag achosion gwerth net uchel. Mae hi hefyd yn cynghori mewn materion ysgariad, gwahanu/cyd-fyw, materion Deddf Plant cyfraith breifat a gwaharddiadol.

Mae Grisial Llewelyn delio â materion Plant gydag arbenigedd arbennig mewn achosion Cyfraith Gyhoeddus. Mae’n delio â phob agwedd ar Gyfraith Plant ac mae’n aelod achrededig o Banel Cyfraith Teulu Cymdeithas y Gyfraith yn ogystal â’r Panel Cyfraith Plant, sy’n caniatáu iddi gynrychioli plant trwy eu gwarcheidwad mewn achosion llys. Mae hi’n cynrychioli rhieni yn rheolaidd mewn materion cyfraith breifat yn ogystal ag achosion sy’n ymwneud ag amddiffyn plant. Mae’r tîm wedi cael ei wella ymhellach trwy recriwtio Kelly Griffiths, sydd hefyd yn ymdrin yn bennaf â phob agwedd ar Gyfraith Plant, gan gynnwys anghydfodau rhwng rhieni yn ogystal ag achosion sy’n ymwneud â’r Awdurdod Lleol

 

Grisial Llewelyn

Grisial Llewelyn

Gyfarwyddwr
Family Law, Divorce
Find out more
Gwenno Price Jones

Gwenno Price-Jones

Gyfarwyddwr
Family Law, Dispute Resolution, Personal Injury
Find out more
Justine Reynolds

Justine Reynolds

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Family Law, Divorce
Find out more
Kelly Griffiths

Kelly Griffiths

Cyfreithwraig Cynorthwyol
Family Law
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back