Gwybodaeth am Allington Hughes

Cwmni cyfreithiol wedi ei leoli yng Nghaer a Gogledd Cymru


Mae Allington Hughes Cyf yn gwmni blaenllaw yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer sy’n darparu cyngor arbenigol yn lleol a chenedlaethol ar ystod eang o faterion cyfreithiol.

Wedi ei sefydlu yn Wrecsam ym 1826, mae gan y cwmni draddodiad hir a balch o sicrhau bod y cyngor cyfreithiol a roddir i gleientiaid yn arbenigol, effeithiol, ymarferol ac wedi ei brisio’n rhesymol.

Ar hyn o bryd mae gan y cwmni bedwar ar ddeg o gyfarwyddwyr a mwy na wythdeg aelod o staff ar draws tair swyddfa yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer. Mae ein hethos hirsefydlog o feithrin talent lleol tra ar yr un pryd yn cyflwyno gwaed newydd yn raddol yn sicrhau bod ein hymgynghorwyr yn arweinwyr yn eu meysydd cyfreithiol arbenigol. Gallwch weld tîm Allington Hughes trwy glicio yma.

Mae Allington Hughes wedi ennill nifer o aelodaethau cynlluniau achredu. Mae logo tic gwyrdd yn nodi aelodaeth cynllun achredu. Mae’n golygu bod aelod o’r cwmni wedi dangos cymhwysedd arbennig yn eu maes penodol o’r gyfraith. Gellir gweld detholiad o achrediadau y cwmni ar droed y wefan, ac er bod y rhain yn rhai o’r prif rai, mae gan y cwmni lu o gymwysterau ac achrediadau pellach.

I ddarllen hanes y cwmni, plîs cliciwch yma.

Neges gan y Rheolwr-Gyfarwyddwr:

“Mae llwyddiant a chyflawniadau ein cwmni yn seiliedig ar ymdrechion ein pobl, ac anghenion ein cleientiaid. Mae ein cwmni wedi mynd trwy nifer o newidiadau cyffrous dros y blynyddoedd, gyda’r unig bwrpas o ddarparu gwasanaeth cyfreithiol wedi’i deilwra i’n cleientiaid. Ein hymrwymiad i’n cleientiaid yw’r hyn sy’n ein gyrru, ac rydym yn falch o gael aelodau ffyddlon o staff sy’n gwneud Allington Hughes beth ydyw heddiw.

Ein hethos yn Allington Hughes yw trin ein cleientiaid â pharch, i wrando, i fod yn ddibynadwy ac ymfalchïo yn yr hyn a wnawn. Yn syml, rydym yn feddylgar ac eisiau’ch helpu chi.

Edrychaf ymlaen at y dyfodol gyda chyffro mawr, a gobeithiaf y byddwch chi’n rhan o’r dyfodol gyda ni. Diolch.”

Alison Stace Managing Director Allington Hughes Law

Alison Stace, Rheolwr Gyfarwyddwr

 

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back