CYFREITHWYR CYFRAITH TROSEDDOL

Yn cwmpasu Gogledd Cymru a Swydd Gaer


Caiff Allington Hughes ei ystyried yn un o’r prif gwmnïau cyfraith troseddol yng Ngogledd Cymru, Swydd Gaer a thu hwnt.

Mae ein Tîm Troseddol wedi’i asesu yng Nghategori Un – Rhagoriaeth (y categori uchaf) mewn adolygiad annibynnol gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol.  Dim ond dau gwmni yng Nghymru a gyflawnodd hyn, a dim ond 17 ledled y Deyrnas Unedig.  Rydym yn darparu gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer Gorsafoedd Heddlu a Llysoedd.

Rydym yn deall pa mor dirboenus yw hi i fod yn destun ymchwiliad neu achos Heddlu o flaen llys troseddol. Er mai arbenigedd cyfreithiol yw ein rôl sylfaenol, rydym yn darparu arbenigwyr sy’n gyfeillgar ac yn hawdd siarad â hwy. Byddwn ar gael trwy gydol eich achos i’ch arwain trwy amser anodd.

Byddwn yn eich helpu i wneud cais am Gymorth Cyfreithiol os yw hynny’n briodol ac os nad ydych chi’n gymwys i gael Cymorth Cyfreithiol, byddwn yn trafod y goblygiadau costau o’r cychwyn, gan sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth llawn.

Bydd aelod o’n tîm yn gallu eich cynorthwyo gyda’r canlynol: –

  • Cynrychiolaeth yng Ngorsaf yr Heddlu
  • Cynrychiolaeth mewn Llysoedd Ynadon a Llysoedd Ieuenctid
  • Cynrychiolaeth yn Llys y Goron
  • Ymchwiliadau i Dwyll Budd-daliadau
  • Moduro
  • Troseddau Rheoleiddio
  • Honiadau Rhywiol

Emily Carlisle

Cyfreithiwr
Criminal Law
Find out more
Ian Barnes

Ian Barnes

Gyfarwyddwr
Criminal Law
Find out more
Melissa Griffiths

Melissa Griffiths

Gyfarwyddwr
Criminal Law
Find out more
Patrick Geddes

Patrick Geddes

Cyfreithiwr
Criminal Law
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau Cyfraith Troseddol


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn – 01978 291000.

Request call back