Cyfreithwyr Cyfraith Cyflogaeth

Gogledd Cymru a Chaer


Mae ein tîm Cyflogaeth yn cynnig ystod lawn o wasanaethau sy’n gwasanaethu cleientiaid sy’n gyflogwyr a gweithwyr. Rydym yn cynnig gwasanaeth broffesiynol, wybodus ac mae’n cynghorwyr profiadol yn darparu cymorth mewn iaith glir yn rhydd o jargon.

Gall ein harbenigwyr ddelio â phob agwedd o Gyfraith Cyflogaeth


 • Ymholiadau AD o ddydd i ddydd
 • Materion cytundebol i gynnwys Cyfamodau Cyfyngol
 • Amser gwaith ac amser i ffwrdd
 • Statws cyflogaeth a hunangyflogaeth
 • Cwynion
 • Gwahaniaethu
 • Materion Teulu a Beichiogrwydd e.e. Mamolaeth, Tadolaeth, Mabwysiadu a hawliau Seibiant Rhiant a Rennir
 • Disgyblu a diswyddo
 • Diswyddo
 • Salwch / salwch hirdymor
 • Trosglwyddo Ymrwymiadau (TUPE)
 • Chwythu’r Chwiban
 • Cytundebau Aneddiadau
 • Cymodi Cynnar ACAS
 • Hawliadau Tribiwnlys Cyflogaeth
 • Polisïau a Gweithdrefnau i fusnesau

 

CYFRAITH CYFLOGAETH


Mae ein Llinell Gymorth Cyfraith Cyflogaeth yn ddefnyddiol i’n holl gleientiaid sy’n gyflogwyr. Yng nghwmpas y Llinell Gymorth, gallwn gynghori a chynorthwyo cleientiaid ar faterion cyflogaeth arferol am ffî flynyddol sefydlog sy’n caniatáu ichi gyllidebu ar gyfer hynny.

Gerallt Hughes

Gerallt Hughes

Gyfarwyddwr
Buying and Selling Property, Employment Law
Find out more
Melissa Bramwell is Head of Business

Melissa Bramwell

Pennaeth yr Adran Busnes
The Business Department, Employment Law, Personal Injury
Find out more
Stephen Foote is an experienced solicitor in our business department.

Stephen Foote

Cyfreithiwr Cynorthwyol Arweiniol
Civil Litigation
Find out more

Cysylltwch â Allington Hughes

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn ni helpu


Cysylltwch â Allington Hughes heddiw i sicrhau bod eich mater yn cael ei drin mewn ffordd effeithiol a phroffesiynol gan gynrychiolwyr cyfreithiol cymwys a phrofiadol.

Mae croeso i chi ffonio neu anfon e-bost at unrhyw un o’n swyddfeydd gydag ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych ynghylch achos. Byddwn yn ymdrechu i gynnig arweiniad uniongyrchol, onest  ar eich cyfer cyn i chi benderfynu ar y camau gweithredu yr hoffech eu cymryd.

Sylwch nad yw e-byst yn ddull ddiogel o gyfathrebu ac ni allwn warantu y bydd eich e-bost yn cael ei dderbyn gennym ni. Mae gennym system hidlo ar waith, a byddwn bob amser yn argymell, os yw’ch e-bost yn frys, eich bod yn ei ganlyn gyda galwad ffôn.

Wrecsam 01978 291000 | Caer 01244 312166 | Llanrwst 01492 641222

Request call back